سمینار ویژه: مطالعه و بررسی خواص دینامیکی و مکانیسمهاي میرایی فرومغناطیسی در لایه هاي بسیار نازك به وسیله روش رزونانس فرومغناطیسی پهن باندمطالعه و بررسی خواص دینامیکی و مکانیسمهاي میرایی فرومغناطیسی در لایه هاي بسیار نازك به وسیله روش رزونانس فرومغناطیسی پهن باند

  • ارائه دهنده: دکتر بهروز خدادادي
  • زمان: دوشنبه، 97/02/24، ساعت 15
  • مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

خلاصه سمینار:
فهم و مطالعه فیزیکی خواص دینامیکی و مکانیسمهاي میرایی فرومغناطیسی در لایه هـاي نـازك بـه خاطر اهمیت فوق العادهاش در صنایعی چون مخابرات و حافظه هاي مغناطیسی و همچنـین بـه جهـت فیزیک معما گونه و عمیق این سیستمها همواره مـورد توجـه فیزیـک دانـان و مهندسـین علـم مـواد و الکترونیک در چند دهه اخیر بوده است. روش رزونانس مغناطیسی همواره به عنوان روشـی کارامـد و دقیق براي مطالعه فیزیکی خواص دینامیکی مغناطیسی مورد توجه فیزیکدانان عملی بوده اسـت. در این سخنرانی به مبانی روش رزونانس فرومغناطیسی پهن باند و جزییات عملی آن پرداخته میشـود و همچنین مثالهایی ازنتایج مطالعات دقیق عملی بر روي سیستمهاي مختلف لایه هاي نازك به وسـیله این روش به بحث گذارده میشود.