سمینار ویژه - معیارهای توپولوژیک برای نور جهان: یک خط‌مشئ تنومند برای جستجوی ویژگی‌های عجیبمعیارهای توپولوژیک برای نور جهان: یک خط‌مشئ تنومند برای جستجوی ویژگی‌های عجیب

  • دکتر سیدمحمدصادق موحد
  • زمان: یک‌شنبه، 19/12/97، ساعت 11:00
  • مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک