سمینار ویژه - Ternary Sensitization of Organic Solar Cells, a Multifunctional Concept to Boost Power Conversion EfficiencyTernary Sensitization of Organic Solar Cells, a Multifunctional Concept to Boost Power Conversion Efficiency

  •     ارائه دهنده: دکتر طیبه عامری
  •     زمان: شنبه، 97/05/20، ساعت 11:30
  •     مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک