دکتر زینب شرکت قناد

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

z.sherkat@ph.iut.ac.ir