دکتر احمد شيراني بيد آبادي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913714

پست الکترونیکی:

shirani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website