غربالگری مجازی پر بازده در زمینه دیودهای نورگسیل آلیپنجاه و چهارمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 23 بهمن ماه 95 با عنوان غربالگری مجازی پر بازده در زمینه دیودهای نورگسیل آلی توسط آقای مصطفی توکلی برگزار می گردد.

محل برگزاری خبرنشست: سالن سمینار، طبقه سوم دانشکده فیزیک

زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

ارائه دهنده: 
مصطفی توکلی
فایل ارائه: