فراماده ای که با فشار مستقیم به چپ یا راست می چرخدشصت و ششمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 18 آذر 1396 بر گزار می شود.

عنوان خبرنشست:  فراماده ای که با فشار مستقیم به چپ یا راست می چرخد

ارائه دهنده: مریم آقائی
زمان: ساعت
 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
مریم آقائی