فیزیک و جامعه شناسیشصت و هشتمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 28 بهمن 1396 بر گزار می شود.

عنوان خبرنشست:  فیزیک و جامعه شناسی

ارائه دهنده: روح الله حفیظی
زمان: ساعت 
14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
روح الله حفیظی