دکتر حجت قلی‌زاده

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

gholizadeh@ph.iut.ac.ir