ماده تاریک داخل سیاهچاله ها و اثر آن بر داده های مشاهداتیچهل و سومین جلسه ی خبر نشست دانشکده ی فیزیک در تاریخ 4 مهر 94 ساعت 14:30 برگزار می شود

عنوان خبر: ماده تاریک داخل سیاهچاله ها و اثر آن بر داده های مشاهداتی

ارائه دهنده: مریم آقائی

مکان: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک