مدرسه یکروزه آنتروپی در‌هم‌تنیدگی در نظریه میدان‌های کوانتومی         مدرسه یکروزه آنتروپی در‌هم‌تنیدگی در نظریه میدان‌های کوانتومی

 
              چهارشنبه 26 آبان 1395
 
   سخنران: دکتر امین فرجی؛ پژوهشگاه دانش های بنیادی
مکان:دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دانشکده فیزیک
چکیده: در این سخنرانی پس از مرور کوتاهی بر مفهوم در‌هم‌تنیدگی در مکانیک کوانتومی و بیان اهمیت مطالعه آن به نحوه محاسبه و بررسی ویژگی‌های آنتروپی در‌هم تنیدگی در یک نظریه میدان کوانتومی خواهیم پرداخت.به طور خاص نحوه‌ی محاسبه‌ی آنتروپی در‌هم‌تنیدگی را در یک نظریه میدان همدیس دوبعدی به کمک عملگر‌های پیچش و روش نسخه‌سازی شرح خواهیم داد و سپس به کمک بسط هسته‌ی گرمایی سعی در عمومی سازی جواب‌ها برای نظریه میدان های عمومی تر در ابعاد بالا خواهیم نمود.ارتباط آنتروپی در‌هم‌تنیدگی با ناهنجاری همدیس و اطلاعاتی که این کمیت پیرامون فیزیک سیستم مورد بررسی و تقارن‌های آن در اختیار ما می‌گذارد بخش دیگری از این سخنرانی خواهد بود.سعی خواهیم نمود این سخنرانی را با مقدمه ‌ی کوتاهی پیرامون آنتروپی در‌هم‌تنیدگی هولوگرافیک به پایان ببریم. این مدرسه از ساعت 10 صبح تا 4 عصر  روز چهارشنبه 26 آبان خواهد بود.