مدرسه ی پیشرفته ی فیزیک محاسباتی: نظریه ی تابعی چگالی و ورای آن؛ مبانی نظری و رهیافت های نوین