مشاهده ذرات متشکل از پنج کوارکچهل و پنجمین جلسه ی خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 30 ابان 94 از ساعت 14:50 دقیقه تا 15:10 دقیقه در اتاق سمینار طبقه ی سوم دانشکده ی فیزیک برگزار می شود. 
خبر نشست چهل و چهارم با عنوان "مشاهده ذرات متشکل از پنج کوارک" توسط خانم سمیرا مؤمنی ارائه می گردد.

 

ارائه دهنده: 
سمیرا مؤمنی