معاون آموزشی
فرهاد فضیله

تلفن:

031-33913764

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

fazileh@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website