معاون فرهنگی و دانشجویی
آذر تفریحی

تلفن:

031-33913746

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

tafrihi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website