نانو سیخ کباب: پیوندگاه نانوساختارهای یک بعدی و دو بعدی


پنجاه و سومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 11 دی ماه 95 با عنوان نانو سیخ کباب: پیوندگاه نانوساختارهای یک بعدی و دو بعدی توسط آقای مهدی ترابی گودرزی برگزار می گردد.
محل برگزاری خبرنشست: سالن سمینار، طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: ساعت 14:30 تا 15:00

 

ارائه دهنده: 
مهدی ترابی گودرزی
فایل ارائه: