هسته های فراسنگین تغییر شکل یافته


چکیده نشست: 

هسته های فراسنگین تغییر شکل یافته و پایداری آنها

ارائه دهنده: 
خانم دکتر مریم حسنوند
فایل ارائه: