پایان کار کاسینیپنجاه و هشتمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 16 اردیبهشت 96 در سالن سمینار دانشکده فیزیک برگزار می شود.

ارائه کننده: حمیده نادی

عنوان خبر نشست: پایان کار کاسینی

زمان: ساعت 14:50

مکان: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
حمیده نادی