پژوهش های فیزیک هسته ای


  1. اتم ها و هسته های کائونی
  2. همجوشی هسته ای
  3. تابش های هسته ای در ماده

.