چاپ مقاله دکتر سالاری در مجله Progress in Retinal and Eye Research