کاغذهای گرافینی متحرکچهل و هفتمین جلسه ی خبرنشست دانشکده فیزیک با عنوان "کاغذهای گرافینی متحرک" توسط خانم مرضیه عسگری ارائه خواهد شد.

خبرنشست چهل و هفتم در تاریخ 14 آذر 94 ، ساعت 14:50 و در اتاق سمینار طبقه ی سوم دانشکده فیزیک برگزار می شود.

ارائه دهنده: 
مرضیه عسگری