پرویز کاملی

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913756

پست الکترونیکی:

kameli@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website