کسب عنوان نخست تولید مقالات حوزه فیزیکبراساس گزارش های نمایه 2017 نیچر، دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب عنوان نخست تولید مقالات حوزه فیزیک، به لحاظ تعداد مقاله، پس از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) و دانشگاه تهران، جایگاه سوم برترین های ایران را به خود اختصاص داده است.

اطلاعات بيشتر در سايت زير:

https://news.iut.ac.ir/news/29673