کشف طبیعی یک حفره بزرگ در هرم خوفو از اهرام ثلاثه مصر با مشاهده ی موئونهای تابش کیهانیشصت و پنجمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 11 آذر 1396 بر گزار می شود.

عنوان خبرنشست:  کشف طبیعی یک حفره بزرگ در هرم خوفو از اهرام ثلاثه مصر با مشاهده ی موئونهای تابش کیهانی

ارائه دهنده: احمد حسین پور
زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
احمد حسین پور