کشف هفت سیاره شبیه به زمین حول یک ستاره در فاصله ۴۰ سال نوری از ماپنجاه و ششمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ  14 اسفندماه 95 با عنوان کشف هفت سیاره شبیه به زمین حول یک ستاره در فاصله 40 سال نوری از ما توسط  دکتر صدیقه سجادیان برگزار می گردد.

محل برگزاری خبرنشست: اتاق کنفرانس، طبقه پنجم دانشکده فیزیک

زمان: ساعت 14:30 تا 14:50

 

ارائه دهنده: 
دکتر صدیقه سجادیان
فایل ارائه: