94/09/09 سمینار کارشناسی ارشد- ساخت و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت در حضور میدان مغناطیسی


عنوان:ساخت و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت در حضور میدان مغناطیسی
ارائه دهنده:طیبه شفیع پور
استاد راهنما:دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور:دکتر پرویز کاملی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه –9/9/1394 – ساعت 9:30