94/09/09 سمینار کارشناسی ارشد- شرایط مرزی ابر‌متقارن در نظریه سه‌بعدیN=2


عنوان:شرایط مرزی ابر‌متقارن در نظریه سه‌بعدیN=2
ارائه دهنده:ایمان موسوی
استاد راهنما:دکتر فرهنگ لران
استاد مشاور:دکتر بهروز میرزا
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه– 09/09/1394 – ساعت 12:00