94/09/09 سمینار کارشناسی ارشد- نقش انتگرال سطحی در فرمول هامیلتونی نسبیت عام


عنوان:نقش انتگرال سطحی در فرمول هامیلتونی نسبیت عام
ارائه دهنده:حسین خدابخشی
استاد راهنما:دکتر احمد شیرزاد
استاد مشاور:دکتر مسلم زارعی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:روز دوشنبه– تاریخ9/9/94 – ساعت:10