94/09/10 سمینار کارشناسی ارشد- بررسی مواد همبسته قوی و خواص اپتیکی ساختار تک لایه ای فسفرین


عنوان:بررسی مواد همبسته قوی و خواص اپتیکی ساختار تک لایه ای فسفرین
ارائه دهنده:علی ایزدپرست
استاد راهنما:دکتر پیمان صاحب سرا
استاد مشاور:دکتر فرهاد فضیله
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه –10/9/94 – ساعت 14:00