95/11/11 دفاع كارشناسي ارشد: اثر تنش مکانیکی بر ساختار الکترونی مدل کین-ملِ


عنوان:اثر تنش مکانیکی بر ساختار الکترونی مدل کین-ملِ
ارائه دهنده:مرجان سلیمی‌پور
استاد راهنما:دکتر فرهاد فضیله
استاد مشاور:دکتر پیمان صاحب‌سرا
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه – 95/11/11 – ساعت 11