95/11/11 دفاع كارشناسي ارشد: محاسبه ی عوامل شکل مزون برداری به روش AdS/QCD


عنوان:محاسبه ی عوامل شکل مزون برداری به روش AdS/QCD
ارائه دهنده:محمد شفیعی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا خسروی
استاد مشاور:دکتر مسلم زارعی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه 95/11/11 ساعت 12