95/11/12 سمينار دكتري: زمان تثبیت در دینامیک تکاملی


عنوان:زمان تثبیت در دینامیک تکاملی
ارائه دهنده:مرضیه عسکری
استاد راهنما:دکتر کیوان آقابابایی سامانی
استاد مشاور:دکتر فرهاد فضیله
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه – 95/11/12 – ساعت 11