96/02/17- اطلاعیه مهم تغییر ساعت برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی ترم 2-95