96/02/20- اطلاعيه مهم آموزشي درخصوص امتحانات پايان ترم 2-95