96/02/30 دفاع كارشناسي ارشد: طراحی سیستم مناسب اندازه گیری مشخصات باریکه شتابدهنده خطی الکترون


عنوان:طراحی سیستم مناسب اندازه گیری مشخصات باریکه شتابدهنده خطی الکترون
ارائه دهنده:محسن گلی زاده
استاد راهنما:دکتر سید ظفرالله کلانتری - دکتر فرشاد قاسمی
استاد مشاور:دکتر محمد لامعی رشتی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه – 96/02/30 – 15:30