96/03/02 دفاع كارشناسي ارشد: طراحی و شبیه سازی مگنت سیکلوترونAVF برای انرژی MeV 30توسط کدCST


عنوان:طراحی و شبیه سازی مگنت سیکلوترونAVF برای انرژی MeV 30توسط کدCST
ارائه دهنده:فرشته ولاشجردی
استاد راهنما:دکتر ظفراله کلانتری
استاد مشاور:دکتر اکبر پروازیان
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه – تاریخ 96/3/2– ساعت10:00