96/03/03- تذکرهای مهم برای ارزشیابی دروس و کارت ورود به جلسه امتحان ترم 95-2 ارزشيابي دروس تحصیلات تکمیلی از تاریخ 96/2/30 تا 96/3/12 در سامانه گلستان فعال می‌باشد. انجام ارزشیابی برای دانشجو الزامی است.

    در امتحان پایان‌ترم 2-95 داشتن برگه امتحان پایان‌ترم دانشجو که به منزله کارت ورود به جلسه امتحان می‌باشد در کلیه جلسات امتحان پایان‌ترم الزامی است. چاپ این برگه توسط شخص دانشجو و از طریق گزارش 428 از تاریخ 96/2/30 تا 96/3/12 امکان‌پذیر است.

عواقب احتمالی عدم انجام کارهای فوق به عهده شخص دانشجو می‌باشد.