96/03/16 دفاع كارشناسي ارشد: تولید زوج در سیاهچاله های شبه BTZ


عنوان:تولید زوج در سیاهچاله های شبه BTZ
ارائه دهنده:مهدی امینی عاشق آبادی
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا
استاد مشاور:دکتر غلام رضا خسروی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: سه شنبه– تاریخ 1396/03/16– ساعت11