96/03/28- واحد پروژهاطلاعيه مهم

دانشجوياني كه در ترم 1-95 و 2-95 درس پروژه رااخذ نموده اند در صورتي كه در تابستان 96 هيچ درس ديگري ندارند جهت ثبت ادامه پروژه تا تاريخ 13/04/1396 به دفتر آموزش دانشكده مراجعه فرمايند.

و دانشجوياني كه در ترم تابستان 96 درخواست اخذ واحد پروژه را دارند به دفتر آموزش مراجعه نمايند.

 

دفتر آموزش دانشکده