96/03/31 دفاع كارشناسي ارشد: جستجوی ساختارهای پایدار نانوخوشه های سیلیکون(Sin , n=8-80) با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نظریه تابعی چگالی


عنوان:جستجوی ساختارهای پایدار نانوخوشه های سیلیکون(Sin , n=8-80) با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نظریه تابعی چگالی
ارائه دهنده:محمدرضا نوری
استاد راهنما:دکتر مجتبی اعلایی
استاد مشاور:دکتر سید جواد هاشمی فر
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه – تاریخ 96/3/31– ساعت 14:00