96/03/31 دفاع كارشناسي ارشد: ساخت محدودکننده غیر خطی شدت لیزر توسط نانو ذرات تترا پورفیرین روی- نقره آلاییده شده در پلیمر متیل متاکریلات


عنوان:ساخت محدودکننده غیر خطی شدت لیزر توسط نانو ذرات تترا پورفیرین روی- نقره آلاییده شده در پلیمر متیل متاکریلات
ارائه دهنده:امین اشکیان
استاد راهنما:دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور:دکتر مهدی رنجبر
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه – 96/3/31 – ساعت 11