96/04/28- اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده فيزيك جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396