96/06/05 سمينار دكتري : انحنای خارجی و داخلی در ترمودینامیک هندسی


عنوان:انحنای خارجی و داخلی در ترمودینامیک هندسی
ارائه دهنده:الهام شریفیان
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه 96/6/5 – ساعت 11