96/06/15 دفاع دكتري- بررسی فرایندهاي میدان قوي در الکترودینامیک کوانتومی از لیزرهاي پرتوان تا تابشهاي ایکس تپ اخترها و فرانواخترها


عنوان: بررسی فرایندهاي میدان قوي در الکترودینامیک کوانتومی از لیزرهاي پرتوان تا تابشهاي ایکس تپ اخترها و فرانواخترها
ارائه دهنده:سروش شاکري
استاد راهنما:دکتر سیدظفراالله کلانتري- دکتر منصورحقیقت
استاد مشاور:دکتر فرهنگ لران
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه –96/06/15 - ساعت 10:30