96/06/28 دفاع دكتري- بررسی ساختار هامیلتونی نظریات گرانشی شبه چرن-سیمونز در سه بعد


عنوان:بررسی ساختار هامیلتونی نظریات گرانشی شبه چرن-سیمونز در سه بعد
ارائه دهنده:مهدی حاجی هاشمی
استاد راهنما:دکتر احمد شیرزاد
استاد مشاور:دکتر بهروز میرزا
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه ۲۸/ ۶/ ۹۶ ساعت ۳