96/06/28 دفاع دكتري- زمان تثبیت در دینامیک تکاملی


عنوان:زمان تثبیت در دینامیک تکاملی
ارائه دهنده:مرضیه عسکري
استاد راهنما:دکتر کیوان آقابابایي ساماني
استاد مشاور:دکتر فرهاد فضیله
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه –۹۶/۰۶/۲۸ساعت ۱۰