96/07/03- اولین آزمایش ارزیابی امکان‌پذیری و شبیه‌سازی‌های تکمیلی برای پروژه EXL