96/09/04 سمينار كارشناسي ارشد- تعیین بازده آشکارساز HPGe به دو روش شبیه سازی و تجربی برای چشمه های استاندارد خاکی


عنوان:تعیین بازده آشکارساز HPGe به دو روش شبیه سازی و تجربی برای چشمه های استاندارد خاکی
ارائه دهنده:محمد رضا صافی
استاد راهنما:دکتر احمد شیرانی
استاد مشاور:دکتر محمد حسن علامت ساز
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه – 96/09/04 – ساعت 11