96/09/07- اطلاعیه ثبت‌نام مقدماتی ترم 2-96برای دروس زیر نیاز به انجام ثبت‌نام مقدماتی نیست:

رساله دکترا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، زبان، ارزیابی جامع آموزشی، ارزیابی جامع پژوهشی 1 و 2، تحقیق و تتبع نظری، سمینار