96/09/13 سمينار كارشناسي ارشد- محاسبه عامل های شکل،واپاشی B_s→K_0^* l^+ l^- از طریق مدل قانون جمع مخروط نوری


عنوان:محاسبه عامل های شکل،واپاشی B_s→K_0^* l^+ l^- از طریق مدل قانون جمع مخروط نوری
ارائه دهنده:حسین حدادی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا خسروی
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه – 96/9/13 –11:30